Bvba Marien – Van de Wauwer – Insurea is een erkende Syndicus

Insurea, uw syndicus en vastgoedbeheerder

Op vraag van enkele bank- en verzekeringsklanten werd ons aanbod uitgebreid met de service van vastgoedbeheer. We kregen zo een vijftiental gebouwen tussen Antwerpen en Mechelen in beheer.

Vanaf dag één lag bij ons de focus op de uitbouw van lange termijnrelaties met onze klanten. Bemiddeling in de verkoop van onroerend goed behoort daarom niet tot onze diensten. Wij kiezen met overtuiging voor vastgoedbeheer en syndicusschap om de onroerende goederen van onze klanten op een dusdanige manier te beheren dat zij hun waarde behouden. En dat wordt gewaardeerd, want ondertussen is onze syndicusportefeuille aangegroeid tot 170 panden over de hele provincie.

Inloggen syndicus

De syndicusservice van Insurea is ook grotendeels gedigitaliseerd. Technisch beheer van een pand is via elektronische weg mogelijk en daarnaast zijn alle mogelijke documenten en informatie digitaal beschikbaar voor onze klanten.

Insurea is erkend door het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV) onder nummer 501 492. Dat houdt onder meer in dat wij ons aan welbepaalde regels en verplichtingen houden. En het is uw garantie dat alles wat wij doen strikt binnen het wettelijke kader gebeurt. Zo bouwden we ook de nodige beveiligingen in dat alle betalingsverrichtingen onder de strikte controle van ons bankpersoneel worden uitgevoerd.

Vertrouw op de kwaliteitsservice in onroerend goed van Insurea!

Precies zoals advocaten, artsen, architecten, … dienen vastgoedmakelaars die lid zijn van het BIV een aantal deontologische regels na te leven.
Deze regels staan in het reglement van plichtenleer en in de twee aangehechte deontologische richtlijnen (de plichtenleer en de richtlijnen werden goedgekeurd bij koninklijk besluit van 27 september 2006 en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 18 oktober 2006).

De belangrijkste deontologische verplichtingen:

  1. de wetten en reglementen die van toepassing zijn op het beroep naleven, zoals de wet op de handelspraktijk en de consumentenbescherming, de wet op de bescherming van de privacy, anti-discriminatiewetten, wetten op het witwassen van geld, …
  2. de verplichting om zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren en borg te staan voor de fondsen en waarden van derden volgens welomschreven minimale voorwaarden;
  3. de verplichting om zijn klanten heldere modelcontracten voor te stellen, vooral als ze een mandaat omvatten (de volmacht om een contract te sluiten in naam en voor rekening van de klant);
  4. verplichtingen inzake transparantie, zoals het feit dat de advertenties duidelijk moeten vermelden dat ze uitgaan van een vastgoedmakelaar;
  5. het verbod om honoraria te ontvangen van andere personen dan de opdrachtgever, behoudens andersluidende overeenkomst;
  6. de verplichting om een derden rekening te openen en fondsen en waarden die niet aan de vastgoedmakelaar toekomen op deze rekening te plaatsen;
  7. de discretieplicht naleven, die inhoudt dat geen informatie mag worden meegedeeld aan personen die niet gemachtigd zijn om er kennis van te nemen;
  8. het verbod op belangenconflicten;
  9. de verplichting om gemiddeld minstens 10 uur per jaar permanente opleiding te volgen, berekend over een periode van 2 jaar.

De plichtenleer omvat ook een reeks normen die specifiek zijn voor makelaars (verkoop, verhuring, …) en beheerders van goederen (syndicus en beheerder). (zie volledige tekst op www.BIV.be)
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel. Collectieve Verzekeringspolis BA en Borgstelling via NV AXA Belgium met als polisnummer: 730.390.160.